(+359) 899 84 40 47 office@viatech.bg
Изберете страница

Услуги за енергийна ефективност

„ВИАТЕХ-КО“ ООД разполага със специализирана измервателна апаратура, необходима за обследване на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност.

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

Акредитирани в регистъра на лицата извършващи обследване за енергийната ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания съгласно чл.43, ал.1 и чл.54, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, можем да извършим следните услуги за енергийна ефективност:

Изготвяне на оценки за съответствие в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционни проекти по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ, необходима при изготвяне на идеен, технически или работен проект.
Изготвяне на Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради преди въвеждането им в експлоатация.
Обследване и сертифициране на сгради и издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.
Изготвяне на протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания от реализирани енергоспестяващи мерки и дейности.
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли над 20 kW, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г., чл. 50, ал. 1 от ЗЕЕ.
Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации на сгради с номинална мощност над 70 kW
Изготвяне на оценка на енергийните спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации и издаване на удостоверения за енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ.

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Акредитирани в регистъра на лицата извършващи обследване за енергийната ефективност и изготвяне на енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление съгласно чл.59, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, можем да извършим следните услуги за енергийна ефективност:

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, задължени по чл. 57 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Изготвяне на доклади от енергийни одити на земеделски производители за кандидатстване по мярка:

    4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.
    4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.
Изготвяне на доклади от енергийни одити за кандидатстване по Конкурентоспособност “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление по ЗЕЕ, разположени в населено място с над 20 000 жители.

Над 2100 одитирани
обекта

За своите 15 години работа в енергийната ефективност екипът на „ВИАТЕХ-КО“ ООД е одитирал над 2 100 обекта: обществени и административни сгради, университети, училища, детски градини, многофамилни жилищни сгради, малки, средни и големи предприятия, земеделски стопанства и др.

Изработени са обследвания за енергийна ефективност по следните оперативни програми:

Програма “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“
Водеща роля в партньорство, като ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР за гр. София по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 год.
Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013
Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 год., (ОПРР) - училища и детски градини, театри на Министерство на културата, общежития и учебни корпуси на Министерство на образованието, университети, читалища и др.
Международен фонд "Козлодуй" (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Фонд „Енергийна ефективност“ и Световна банка, както и по Оперативна програма „Регионално развитие“
Национална програма за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Конкурентоспособност “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 год, и др.

Свържете се с нас

9 + 4 =

София, ул. 6-ти Септември 38, етаж 4, офис 8

(+359) 888 779 796

office@viatech.bg