(+359) 899 84 40 47 office@viatech.bg
Изберете страница

Сертифицирана
фирма за енергийно обследване

„ВИАТЕХ-КО“ ООД е дружество, лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съставено от екип с над 15 години опит в областта на енергийната ефективност. Фирмата предлага енергийно обследване, проверка на енергийната ефективност и изготвяне на оценки.

Нашите услуги

Обследване и сертифициране на сгради за енергийни характеристики
Изготвяне на оценки „Енергийна ефективност“ на инвестиционни проекти
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации
Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации

Енергийно обследване на промишлени системи

Енергийно обследване на системи за външно изкуствено осветление

Вземете оферта за вашия проект

Energy efficiency audits

Как можем да сме Ви полезни?

Обследване за енергийната ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания съгласно чл.43, ал.1 и чл.54, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Енергийно обследване и изготвяне на енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление съгласно чл.59, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

ГОДИНИ ОПИТ

Обекта

15 години опит
в енергийно обследване

Екипът на „ВИАТЕХ-КО“ ООД е извоювал сериозни позиции в областта на енергийната ефективност. Ползва се с отличен имидж, доказателство за това са многобройните Възложители повярвали в нас.

Вземете оферта за вашия проект

Над 2100 одитирани
обекта

За своите 15 години работа в енергийната ефективност екипът на „ВИАТЕХ-КО“ ООД е одитирал над 2 100 обекта: обществени и административни сгради, университети, училища, детски градини, многофамилни жилищни сгради, малки, средни и големи предприятия, земеделски стопанства и др.

Изработени са обследвания за енергийна ефективност по следните оперативни програми:

Програма “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“
Водеща роля в партньорство, като ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР за гр. София по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 год.
Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013
Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 год., (ОПРР) - училища и детски градини, театри на Министерство на културата, общежития и учебни корпуси на Министерство на образованието, университети, читалища и др.
Международен фонд "Козлодуй" (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Фонд „Енергийна ефективност“ и Световна банка, както и по Оперативна програма „Регионално развитие“
Национална програма за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Конкурентоспособност “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 год, и др.

Свържете се с нас

5 + 6 =

София, ул. 6-ти Септември 38, етаж 4, офис 8

(+359) 888 779 796

office@viatech.bg