(+359) 899 84 40 47 office@viatech.bg
Изберете страница

Свържете се с нас

За своите 15 години работа в енергийната ефективност сме одитирали над 2 100 обекта: обществени и административни сгради, университети, училища, детски градини, многофамилни жилищни сгради, малки, средни и големи предприятия, земеделски стопанства и др.

Информация за контакт

Офис

София,
ул. 6-ти Септември 38
етаж 4, офис 8
}

Работно време

Понеделник-Петък
9:00 – 18:00

v

Връзка с нас

Вземете оферта за вашия проект

Пишете ни

Правилният избор на консултант гарантира осъществяването на правилно тълкуване на нормативните взаимовръзки между ЗЕЕ, ЗУТ и ЗМДТ.

Необходимо е да се знае, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на проектите.

В тази връзка споделяаме с вас важна информация за задълженията Ви, като собственици в частност „Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация“ .

Съгласно ЗЕЕ (Закон за енергийна ефективност):
Чл. 38. (1) от (ЗЕЕ)  (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 m² и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на:

 1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
 2. временните сгради с планирано време за използване до две години;
 3. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност;
 4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;
 5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
 6. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 m².

Чл. 39. (3) от (ЗЕЕ) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира при извършването на следните дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата:

 1. преустройство;
 2. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

Чл. 41. (1) от (ЗЕЕ) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) При продажба на сграда по чл. 38, ал. 1 продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда – заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

Чл. 47. (1) от (ЗЕЕ) (изм. и доп. от 08.05.2018 год.) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е със срок на валидност до 10 години.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 собственикът на сградата е длъжен да придобие по реда на този закон актуален сертификат за енергийни характеристики на сградата.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

Чл. 99. (1) от (ЗЕЕ)  (Изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) На собственик на сграда за обществено обслужване, който не изпълни задължението си по чл. 38, ал. 1, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.

Съответствието с изискването за енергийна ефективност се счита за изпълнено, когато стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на сградата попада в диапазона на числовите граници на съответния енергиен клас, за който е определено нормативно изискване за принадлежност.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m². За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови граници за съответните нива на енергопотребление по скалата на класовете от А до G.

Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изм. и доп. ДВ бр. 93 от 21 Ноември 2017 г.)
 • “Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m², съответства най – малко на следния клас на енергопотребление:

“В” – за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 год.;

“С” – за съществуващи сгради въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 год., вкл.;

“А” – за сгради с близко до нулата потребление на енергия при изпълнение на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата.

Съгласно: НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г.)

Чл. 16. Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е със срок на валидност до 10 години, който се определя, както следва:

а) 10 години – за сгради с клас на енергопотребление “А” по скалата на класовете на енергопотребление;

б)  6 години – за сгради, въведени в експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление “В” по скалата на класовете на енергопотребление;

в) до 4 години – за сгради, въведени в експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление “С” по скалата на класовете на енергопотребление;

г) до 4 години – за сгради с клас на енергопотребление “D”, “E”, “F” и “G” по скалата на класовете на енергопотребление;

д) 7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление “В” по скалата на класовете на енергопотребление, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите;

е) 10 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление “В” по скалата на класовете на енергопотребление, с приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

ж) 7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г., с клас на енергопотребление “С” по скалата на класовете на енергопотребление, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите;

з) 5 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление “С” по скалата на класовете на енергопотребление, с приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници;

и) 3 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление “С” по скалата на класовете на енергопотребление, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Чл. 17. (1) Нов сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава:

 1. след изпълнение на енергоспестяващи мерки или извършване на строителни и монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройство на съществуваща сграда, при което се променят енергийните й характеристики;
 2. с изтичане на срока на валидност на сертификата.

(2) Нов сертификат по ал. 1, т. 1 се издава не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки или извършването на строителните и монтажните работи, за която е наличен регистриран разход на енергия по видове горива и енергии, използвани в сградата.

Закон за местните данъци и такси (изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022 г.)

Чл. 24. (1) от (ЗМДТ) Освобождават се от данък:

 1. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

 1. (ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

(7) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 18 и 19 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.